อำนวยการสอนโดย

ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ (อาจารย์โอ่ง อดีตนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 30 ) 092-919-6542 และ 091-415-2456